Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Urban Bloom Oy
Keltanontie 8
04300 Tuusula

Rekisteriasioita koskevat tiedustelut:
Terhi Lehtonen, terhi.lehtonen (at) urbanbloom.fi

2. Rekisterin nimi

Urban Bloomin asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään:

 • rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • suostumuksen perusteella
  Henkilötietoja käsitellään asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen,
  kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja
  kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja
  seurantaan.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Urban
Bloom Oy:n suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai
markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä
asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Kerättäviä henkilötietoja ovat esimerkiksi seuraavat tiedot:

Yhteystiedot, kuten

 • henkilön nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

 • asiakasnumero
 • asiointi- ja käyttötiedot, esimerkiksi tiedot asiakkuuden sisällä tapahtuvasta asioinnista sekä
  hyödykkeen käytöstä eri kanavissa, asiakkaiden itse antamat tyytyväisyystiedot sekä muut
  vastaavat asiointi- ja käyttötiedot
 • tilaustiedot, esimerkiksi tilaaja- ja saajatiedot, tuotetiedot, tarjoustiedot, hintatiedot,
  laskutustiedot, toimitustiedot, maksutapatiedot, peruutustiedot, palautustiedot, tarjonnan
  kieltokoodit ja reklamaatiotiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot
 • suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä lähetettävään
  suoramarkkinointiin, suoramarkkinoinnin kieltokoodit sekä tieto osoitteen saantitavasta
 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä
osoitteeseen:

Urban Bloom Oy
Keltanontie 8
04300 Tuusula

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on
käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme
perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta
pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto
Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi
kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä
esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi
aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että
rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi asiakassuhteen
perustamisen yhteydessä tai tietolomakkeen täyttämisen yhteydessä. Lisäksi niitä voidaan
kerätä Urban Bloom Oy:n tai samaan konserniin kuuluvan yhtiön tietojärjestelmistä, kun
rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita, sekä rekisterinpitäjän toimintoihin
liittyvistä sosiaalisista medioista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talous-alueen
ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittamissa rajoissa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille palveluiden
toimittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja viestintään liittyviä tarkoituksia varten.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat
tietosuojalainsäädäntöä.

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun
tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä
tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn
liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme
markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla
määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.